Protokół nr 1/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.02.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 10.02.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Sadło-Ostafin Anna
 2. Matuszkiewicz Krystyna
 3. Skubis Urszula
 4. Sierpowski Mariusz
 5. Staroń Marek
 6. Lach Filip

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla:

 • Pani Teresa Marcela
 • Pan Janusz  Trębacz
 • oraz Pan Janusz Śmiałek

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

 • wniosek dot. planów Gminy Trzebinia względem działki (znajdującej się w strefie „B’ – pośredniej ochrony konserwatorskiej), znak sprawy: GG.GGN.6840.1.93.2021.

ODPOWIEDŹ: Burmistrz, po zapoznaniu się z całością sprawy wyraził zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 15/56 części w prawie własności przedmiotowej nieruchomości, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składające się z działek nr 1559, 1560, 1561, 3/1 – obręb Trzebinia, stanowiącej własność wnioskodawców, w celu uzyskania dostępu do drogi wojewódzkiej tj. ul. Marszałka Piłsudskiego w Trzebini.

 • wniosek dot. cięć pielęgnacyjnych drzew przy ul. Parkowej.

ODPOWIEDŹ: W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy w 2022 roku na wycinkę i pielęgnację drzew, w pierwszej kolejności stosowane zabiegi (wycinka lub pielęgnacja drzewa) będą podejmowane w stosunku do drzew powodujących realne zagrożenie. Ocena konieczności pielęgnacji drzew przy ulicy Parkowej zostanie przeprowadzona w I kwartale 2022 roku. W przypadku potwierdzenia, że drzewa te wymagają natychmiastowej interwencji zostaną przeprowadzone stosowne prace.

IV. Po omówieniu sprawy: GG.GGN.6845.5.202.2019 dot. ponownego wydania opinii w kwestii wydzierżawienia części działki gminnej nr 688/63 obr. Trzebinia, Rada Osiedla „Centrum” postanawia wnieść korektę do pisma wydanego w tej sprawie przez Burmistrza Jarosława Okoczuka, błędnie interpretując potrzebę wnioskodawcy p. Śmiałka, który wnioskował o dzierżawę 16m2 w obrębie działki budowlanej, a nie 119 m2 jak to zostało przedstawione Radzie Osiedla Centrum do zaopiniowania.

V. Wnioski i zapytania do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Rada Osiedla Centrum na wniosek mieszkańców ul. Kościelnej ponownie zwraca się z prośbą o podjęcie działań w kierunku przebudowy ulicy Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Luzara do skrzyżowania z ulicą Starowiejską. Zaznaczyć należy, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest corocznie wpisywane jako wniosek Rady Osiedla Centrum do budżetu gminy.
 • W kamienicach nr 2 i 4 przy trzebińskim Rynku, zostało podłączone ciepło systemowe przez firmę Veolia. Mieszkańcy skarżą się na wspólny licznik i ich zdaniem niewłaściwy podział kosztów z tytułu zużycia. W jakim czasie miasto planuje zamontować osobne liczniki dla każdego z mieszkań? Skąd pomysł na współlicznik i nieproporcjonalne ponoszenie kosztów przez mieszkańców?
 • W związku z informacjami od mieszkańców Rada Osiedla Centrum zwraca się z zapytaniem czy przy ul. Luzara w sąsiedztwie cmentarza na działce nr 247/3 planowana jest budowa spalarni zwłok przez jednego z przedsiębiorców pogrzebowych? Czy jakiś przedsiębiorca zwracał się do Urzędu Miasta o wydanie stosownych pozwoleń?

VI. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

Załączniki:

 1. Lista obecności.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35