Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8, art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm) oraz Uchwałą Nr LII/431/VIII/2022 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 września 2022 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach 29 września do 27 października 2023r. (włącznie),

w godzinach: pon., śr., czw. od 900 – 1400, wt. od 1200 – 1700 , pt. od 900 – 1300.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), na stronie internetowej https://trzebinia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego/projekty-planow-zagospodarowania-przestrzennego oraz w BIP urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planuodbędzie się w dniu
3 października 2023r. (wtorek) o godz. 1600  w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a
w Trzebini.

Projektant będzie pełnił obsługę wyłożenia projektu Zmiany Studium we wtorki w godz.
od 1200 – 1700.