Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini

Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm ), oraz uchwały Nr XLII/551/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,
dla obszaru Górka  w Trzebini
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. (włącznie),

w godzinach: pon., śr., czw. od 900 – 1400, wt. od 900 – 1700, pt. od 900 – 1300.

w zakresie wprowadzonych zmian, które obejmują:

 • zmiany wynikające z uwzględnienia uwag z pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu w dniach od 25.01 do 23.02.2023 r.,
 • wprowadzenie zasad zagospodarowania terenów urządzeniami odnawialnych źródeł energii (na podstawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • usunięcie z planu drogi 5KDW, przenumerowanie dróg wewnętrznych oraz uwzględnienie obsługi komunikacyjnej terenu 11 MU, który otrzymał symbol 5 MNU (przy ul. Parkowej) przez teren 4ZP,
 • korektę włączenia drogi 8 KDD do drogi 6 KDD (ul. Dworska) oraz korektę zapisu w § 39 ustęp 2 punkt 1f dotyczącego miejscowego poszerzenia drogi 6 KDD,
 • aktualizację podstawy prawnej projektu uchwały oraz dopisanie słowa „do” w §39 ust. 2 pkt. 1m, by szerokość wyznaczonego pasa terenu pod drogę była wielkością maksymalną,
 • wprowadzenie odpowiednich zmian na rysunku infrastruktury technicznej, w prognozie oddziaływania na środowisko i prognozie finansowej oraz w uzasadnieniu.

i wyszczególnione w Zarządzeniu Nr 0050.485.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13 września 2023 roku dostępnym w BIP urzędu oraz zaznaczone kolorem czerwonym w tekście projektu planu i oznaczone na rysunku planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), na stronie internetowej https://trzebinia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego/projekty-planow-zagospodarowania-przestrzennego oraz w BIP miasta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r.  o godz. 1600 w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

Projektant będzie pełnił obsługę wyłożenia projektu planu we wtorki w godz. od 1400 – 1700 .

Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa. Udostępnienie projektu wraz z prognozą wypełnia wymogi art. 46 ust. 1 pkt.1 oraz art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku).

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, wyłożonym do publicznego wglądu ma prawo składania uwag do planu, a w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwag i wniosków do prognozy. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu lub wskazanie kwestionowanych zapisów prognozy lub innych informacji dot. ochrony środowiska.

Uwagi do planu (zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz uwagi i wnioski do prognozy (zgodnie art. 39 – 41, 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku) należy wnosić:

 1. w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem (architektura@um.trzebinia.pl, lub przez ePUAP adres skrytki: /o016h2whpo/skrytka).

Termin składania uwag do planu oraz uwag i wniosków do dnia 4 stycznia 2024 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru
  Górka w Trzebini,
 • prognozie oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do prognozy jest Burmistrz.

Trzebinia, dnia 15.11.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Miasta Trzebini
Mirosław Cholewa