Protokół nr 6/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 21.07.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 6/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 21.07.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Jewuła Marzena
 2. Lach Filip
 3. Łęcki Włodzimierz
 4. Matuszkiewicz Krystyna
 5. Mendela Ewa
 6. Sadło-Ostafin Anna
 7. Sierpowski Mariusz
 8. Staroń Marek

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla:

Pani Agata Bugała,
Pan Zdzisław Ryba

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Centrum przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Przewodnicząca Rady Osiedla Centrum zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

 • wniosek dot. prośby o przesunięcie trzech (ewentualnie dwóch) koszy znajdujących się na dolnym parkingu przy UM Trzebinia, na ul. Rybną przy trzech kolejnych, najbliżej usytuowanych ławkach od strony ulicy Św. Stanisława.

ODPOWIEDŹ Burmistrza: Informuję, że ze względu na duże natężenie ruchu oraz dużą ilość osób, które przemieszczają się w okolicach parkingu oraz na samym parkingu, co generuje znaczne ilości śmieci, nie ma możliwości przesunięcia koszy znajdujących się na dolnym parkingu przy UM Trzebinia. W związku z powyższym, istnieje jedynie możliwość przesunięcia koszy ulicznych, które aktualnie ustawione są w innej lokalizacji na Osiedlu Centrum w Trzebini, na miejsce wskazane na posiedzeniu Rady Osiedla.

IV. Po omówieniu sprawy: GAU.6721.4.34.2022.EJ dot. prośby o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Górka w Trzebini wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Osiedla „Centrum” popiera wszystkie wnioski oraz opinie, uwagi i propozycje zgłoszone przez mieszkańców osiedla. Prosimy o przeanalizowanie wszystkich zgłoszonych w/w uwag i wniosków (+ załączniki 3-5) oraz przekazanie nam Państwa stanowiska w sprawie. Ponadto wobec potrzeby właściwego zaopiniowania w/w projektu przez Radę Osiedla Centrum proponujemy zorganizowanie spotkania z udziałem Pana Burmistrza i wnioskujących mieszkańców.

V. Wnioski i zapytania do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • W odniesieniu do pisma znak: SO.OOU.0004.55.2022 z dnia 4 lipca 2022 r., Rada Osiedla Centrum proponuje przesunięcie dwóch (trzech) koszy znajdujących się przy głównym budynku UM Trzebinia i budynku Rynek 18,  na ul. Rybną przy kolejnych, najbliżej usytuowanych ławkach od strony ulicy Św. Stanisława lub ewentualne ponawia wniosek o zakup i montaż trzech koszy betonowych.
 • Rada Osiedla Centrum ponawia swój wniosek – koncepcję przejęcia ulicy Spokojnej  jako drogi gminnej (osiedlowej) zgodnie z pełnioną obecnie funkcją.
 • Rada Osiedla prosi o zajęcie się sprawą stanu technicznego kładki na ulicy Dworskiej. Prosimy o informację kto wykonuje przeglądy w/w obiektu.
 • Rada Osiedla prosi o informację kto wykonuje przeglądy placów zabaw na terenie osiedla  oraz przekazanie protokołów pokontrolnych za okres ostatnich trzech lat.

VI. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przesunąć kwotę 3 000,00 zł z zadania pn. organizacja „Pikniku Rodzinnego” Osiedla Centrum na zadanie pn. „Organizacja wydarzenia plenerowego „Piknik Osiedla Centrum” integrującego wszystkich mieszkańców osiedla”.

VII. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr  /2022
 3. Pismo z 11.07.2022
 4. Pismo z 14.07.2022
 5. Pismo z 19.07.2022

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35